კომპანიას ჰყავს კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, რომელიც თანამედროვე ტექნოდანადგარებით ამზადებეს მაღალი ხარისხის და  სხვადასხვა დიამეტრის პოლიეთილენის მილებს (დახვევით). (დიამეტრი 20მმ-დან-110მმ-ს ჩათვლით)

price-63
proce-100
price-3cali

ჩვენი პროდუქცია